Velkommen til bedehuset

AktiviteterKalender

Kalender

For å legge til kalenderen i din Google kalender trykker du på symbolet «+Google kalender» nederst til høyre i kalenderen.

Aktuelt

Her vil du finne informasjon om aktuelle hending(ar) som skal skje  den nærmaste tida på bedehuset.

Aktiviteter

 

Barn

Ungdom

Familie

Enno må de lida ei lita stund, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalla dykk til sin evige herlegdom, han skal utrusta dykk, gje dykk kraft og styrke og grunnfesta dykk.

— 1. Peter 5:10

Slik kan du gje ein gåve

Via Soknerådet

Gåver mellom kr 500,-  og kr 25.000,- pr. år kan gje grunnlag for frådrag i skatt. Då må du gi opp personnummeret ditt. Hugs å merka betalinga med «Arken».

Kontonummer: 3240 18 24234

Grasrotandelen

Registrer du organisasjonsnummeret vårt 91 18 18 744 på tippekortet ditt får vi sju prosent av din spilleinnsats gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Direkte til Vats bedehus

Du kan også gi direkte til Vats bedehus/soknehus – foreining

Kontonummer: 3240 10 60668
Vipps: 125606

Fast givarteneste

 

Den månadlege støtta som Arken mottar er og vil vera grunnpilaren i drifta av huset. Fast givarteneste gjer det mogleg for styret å planleggja nedbetaling av lån, investeringar og drift med betre oversikt. Målet er 35000kr i måneden. Oppfordrar alle som er interessert i bedehuset og arbeidet til å være med i fast givarteneste. Alle er hjarteleg velkommen til å vera med, med dei beløpa som passer den enkeltes økonomi.

Bedehuset har 5 000 000 kr i lån fra OVF og 2 000 000 kr fra private som skal nedbetalast. Fast givarteneste vil vera eit viktig bidrag for nedbetalinga av gjelda vår.

  • Månedlig givertjeneste per des. 2023 i forhold til målsetning 86% 86%

Vedtekter for for Vats bedehus /soknehus-foreining

§1 Foreininga sitt namn
Vats bedehus/soknehus-foreining stifta måndag 13. mai 2013

§2 Formål
Formålet for foreininga er å støtta/driva kristent arbeid for alle aldersgrupper, misjon heime og ute, og førebyggjande arbeid mot rus i bygda Vats i Vindafjord kommune. Foreininga arbeider for å få bygd og driva eit bedehus/soknehus. Huset/delar av huset kan òg leigast ut. Det kan nyttast til andre kulturaktivitetar og organisasjonsarbeid som ikkje er i strid med §3. Alle tilstellingar på huset må vera røyk- og rusmiddelfrie.

§3 Teologisk grunnlag
Det teologiske grunnlaget for foreininga er den kristne læra slik ho kjem til uttrykk i Bibelen og den Apostoliske truvedkjenninga. Dei som vil nytta huset til forkynning, må halda seg til dette grunnlaget.

§4 Juridisk person
Foreininga er sjølveigande og ein frittståande juridisk person med upersonleg og avgrensa ansvar for gjeld.

§5    Medlemmer
Alle som godtar/vil arbeida etter Vats bedehus/soknehus-foreining sine vedtekter, kan bli medlemmer.

§6 Røysterett og valkandidat
Alle medlemmer over 15 år har røysterett på Årsmøtet, og  dei som skal ha styreverv i foreininga må vera 18 år.

§7 Godtgjersle for tillitsvalde
Tillitsvalde skal ikkje ha honorar for sine verv.

§8 Årsmøte og Styremøte
Årsmøtet er foreiningas øvste organ. Styret står til ansvar overfor årsmøtet. Styret blir valt på årsmøtet som skal haldast innan utgangen av februar kvart år. Styret innkallar til årsmøte innan 31. desember året før med kunngjering i kyrkjebladet, ”Hyrdingen” som går til alle husstandar i Vindafjord kommune og eventuelt  ved andre former for kunngjering.

Styret er samansett av 7 personar. Halvparten av styret står på val annakvart år. slik at det kvart år er 3 representantar som står på val. Det blir valt 2 vararepresentantar for 2 år der dei vekselvis står på val annakvart år. Soknerådet peikar ut ein av sine medlemmer som representant i styret + vararepresentant. Styret konstituerer seg sjølv.J den samanhang vert det valt: leiar, nestleiar, sekretær og kasserar. Det kan, dersom det blir aktuelt, bli fleire/ færre styreverv.

Annakvart år er det val på 2 revisorar. Årsmøtet vel 2 representantar til valnemnd, og det er nyval på valnemnda på kvart årsmøte. Ved alle val er det slik at dei som står på val, kan bli gjenvalde eller skifta ut. Dei som står på val, kan nekta gjenval. Ved alle val gjeld enkelt fleirtal og dersom det er personval med fleire kandidatar, må det vera skriftleg. Ved andre tilfelle kan det òg bli skriftleg røysting dersom nokon krev det.

Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av representantane er til stades. Styret kan oppnemna utval og delegera fullmakt til styrerepresentantar og utval. Framlegg til saker som skal takast opp på årsmøtet, (utanom ordinere årsmøtesaker) må vera styret i hende innan 31. desember føregåande år. Endeleg sakliste vert kunngjort seinast 1 veke før årsmøtet. Skulle det komma forslag om å ta opp saker utanom dei som står på saklista, kan dei handsamast og avgjerast når 2/3 av dei frammøtte krev det. Slik avgjerd kan berre takast i samband med godkjenning av saklista.
Det vert halde styremøte når leiaren krev det, eller mist halvparten av styremedlemmene krev det. Møtet ver leia av styreleiaren.

 §9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan haldast når styret vedtek det, eller minst 30 av dei røysteføre medlemmene krev det. Det innkallast på same måte som for ordinære årsmøte, med minst 14 dagars varsel. Ekstraordinært årsmøte kan berre handsama og ta avgjerd i dei sakene som er kunngjorde i innkallinga.

 §10 Endring av vedtektene

Endring kan, etter forslag, gjerast på årsmøtet med likt vedtak på neste ordinære årsmøte. Forslag til endringa må vera styret i hende innan 31. desember året før.

 §11 Oppløysing (§ 11 kan ikkje endrast.)
Oppløysing av Vats bedehus/soknehus-foreining, kan berre handsamast på ordinært årsmøte. Blir oppløysing vedtatt, med minst 2/3 fleirtal, innkallast ekstraordinært årsmøte 3 månader seinare. Midlar / eigedom som foreininga måtte ha, skal tilfalla kristent arbeid/aktivitet, kulturformål, og aktivitetar i Vats som har hatt sin plass på huset.

Styret for Arken

Kontaktpersoner

Styreleiar:
Jostein Sørhus
  styreleiar@arken-vats.no
909 88 835

 

Kontakt ved Utleie
Turid Dahl
  turbras@yahoo.no
 941 53 741

Styret for Arken Vats 2023- 2024

Leiar: Jostein Sørhus
Nestleiar: Turid Dahl                      Kasserar: Karin M. Koltveit
Skrivar: Monica S. Velde
Styremedl. Håkon Børre Koltveit          Styremedl.  Arild Urdal
Styremedl.  Iren Eike  rep.  soknerådet

1. Vararepr. Randi Krakk
2. Vararepr. Hans Erik Koltveit

 Adresse:                                                             Arken, Vats bedehus og soknehus

Saudavegen 6979,  5578 Nedre Vats

Org. nr 911818744

Kort historisk oversikt

Nytt hus: Idéen vart lufta av og til tidleg på 2000-talet, kanskje før òg.

Hausten 2008 fann ein ut at noko måtte gjerast, for kommunen skulle laga ny (reguleringsplan) kommuneplan i 2009. Me var uorganiserte på den tid, men blei ei lita interessegruppe. Me fekk sendt inn forslag til kommunen i slutten av des. 2008 om å omregulera eit jordstykke som låg mellom Vindafjordhallen, kyrkja, parkeringsplassen og fotballbanen, til den slags formål som me ynskte. Kommunen tok dette med i den nye kommuneplanen 2009. Folkemøte  1. februar 2010,  gjekk inn for tomtekjøpavtale. Det vart skrive intensjonsavtale om tomtekjøp januar 2013 med grunneigar Ingrid Prytz Ohm.

Skøyte vart tinglyst 26.11.2013. Vindafjord kommune.  Gards  nr. 110,  bruks nr. 32

Same året vart det halde stiftingsmøte 13.05.2013 og litt seinare vart Vats bedehus/soknehus-foreining registrert i Einingsregisteret og Frivilligregisteret i Brønnøysund. Registrerings-nr.: 91 18 18 744.

Vats-bygda har hatt 4 bedehus: Øvre Vats bedehus, Blikrabygda bedehus, Kårhus bedehus, Eikanesstranda bedehus.

 

Kårhus bedehus

Øvre Vats bedehus

Blikrebygdens bedehus

Kårhus bedehus er det eldste. Det vart bygt i 1864  på Tønnes Sigvedsens Eiendom på Gården  Kårhus i Vads. Tomas Sigvedsen skreiv under på statuttane 24. juni 1868. Eg har forstått det slik at det òg har blitt brukt ein del som skulehus. Det første skulehuset som vart bygt i Nedre Vats, sto eit stykkje aust for det som er Kårhus Bedehus nå. I 1953 var dette bygget ferdig  som ny skule. Då vart det uttalt av leiande personar i Vats kommune: ”Nå har me skule for all framtid !”  Så gjekk det 20 år og det blei bygt  ny kombinert barnehage og skule i 1973 / -74. Kårhus bedehuskrets hadde frå  -50-talet hatt tankar om å byggja nytt bedehus, og etter ei tid kjøpte dei tomt av gardbrukar Olav Eide. Tomta låg litt på skrå over vegen for det nye skulehuset. Når det nå kom ny skule ennå ein gong, vart Soltun skule, som han heitte, til overs. Der var 2 etasjar med kjellar under og ekstra god plass for parkering. Planane for nytt bedehus på tomta som var kjøpt av Olav Eide viste at det var parkering for nokre få bilar. Vindafjord kommune var viljug til å selja Soltun skule med lita tomt, men med bruksrett for parkering. Kårhus bedehus gjorde eit godt kjøp, sette i gong med oppussing og utbygging på nordsida. Ei tid før 1980 var Soltun skule blitt til Kårhus bedehus nr. 2. Og sidan har det vore bedehus i vel 40 år.

Øvre Vats bedehus: Det vart vedteke å byggja eit bedehus på garden Alfseike i Øvre Vats, og Statuttane vart underskrivne  26. september  1907. I nordre enden av nåverande bedehus går det ein veg oppover til nokre hus ovanom bedehuset. Rett nord for denne vegen vart bedehuset bygt. På slutten av 50-talet vart det vedtatt å byggja eit nytt og større hus sør for omtalte veg. Det nye huset vart innvia 4. desember 1960. Seinare har dette huset blitt utvida med større kjøkken og gang.

 

Gamle Kårhus bedehus

Egenesstrandens bedehus

Soltveit grendahus

Blikrebygdens bedehus: Det vart vedteke å byggja eit bedehus i Blikrabygda i Vats, og statuttane vart underskrivne på møte 9. juli 1925. Huset fekk tomt på garden Svantesvoll, og vart bygt med kjellar og hovudetasje. Kjellaren er delvis nedgraven så der er utvendig trapp opp til inngangen  Dette huset er vel det som er i minst bruk nå.

Egenesstrandens bedehus:  Det vart vedteke å byggja eit bedehus på Eikanesstranda i Vats på eigedomen til Thore Nordtveit, og statuttane  vart underskrivne 5. november 1937.  Huset vart reist rett på oppsida av vegen mot Raunes. Det vart òg nytta som skulehus for Soltveit skule på småbarnsteget, truleg frå 1969. Dette varte i 4 år. Då var kjellaren på Soltveit skule ferdig innreia til klasserom for småbarnsteget, kommunen innførte 9-årig skule og Soltveit mista 7. klassen. Elevtalet minka og Soltveit skule vart nedlagt sommaren 1978. Eikanesstranda bedehus var i heller dårleg forfatning og ganske snart fekk styret overta Soltveit skulehus då skulen var nedlagt. Med tida minka aktiviteten på Eikanesstranda bedehus og det vart nedlagt. Folket på Eikanesstranda nytta seg meir av Kårhus bedehus og dei andre. Grenda overtok huset 1. april 2015. Nå heiter det Soltveit grendahus. Det første bedehuset står framleis, men er i privat eige.

Vatsbygda har hatt kyrkje frå ca. 1640. Den sto nord for noverande kyrkje som er bygd i 1855. Bedehusa våre dreg på åra og både dei og kyrkja vår har store manglar når det gjeld universelle løysingar. Å få opp eit bedehus/soknehus i næleiken av kyrkja måtte vera ei svært praktisk og god løysing.

Med tida vart ein einige om å kalla huset for Arken.